LA COLMENA OBRERA ( I  ÈPOCA) (1915-1920) 

“La Colmena Obrera” va ser la publicació periòdica de la que es va dotar la Federació Local de Societats Obreres de Badalona per a fer arribar a la classe treballadora de la ciutat el missatge de propaganda, informacions sobre lluites obreres, debats d'idees i informacions diverses que s'estaven produint en la nostra ciutat i els seus voltants.

   

La importància d’aquest òrgan de premsa, per a conèixer la realitat complexa de l’obrerisme badaloní així com de la seva evolució cap al sindicalisme revolucionari i l’anarcosindicalisme és fonamental, per ser aquest un període en el qual es va assentant la confluència cap a la CNT de bona part del moviment obrer català.

   

 

Mancant altres fonts històriques de major precisió ( per ex. actes de la pròpia Federació Local de Badalona), ens trobem davant una eina que pot ser de gran utilitat per a historiadors i estudiants del moviment obrer badaloní en particular i del català en general.

   

 

Per a aquesta època que estem indexant (1915-1920) creiem que al costat de la mítica capçalera “Solidaridad Obrera”, (òrgan de la Confederació Regional del Treball de Catalunya) poques publicacions recullen de forma tan sistemàtica els debats ideològics, organitzatius i de practica sindical que travessen els sindicats obrers.

 

De la importància que aquesta publicació va tenir a Badalona, parla el seu llençada que es va situar al voltant dels 2.500 exemplars, sent probablement la publicació regular que va tenir una major llençada en la ciutat.

   

 

Durant la primera època de “La Colmena Obrera”, aquesta va tenir diversos problemes amb la censura governativa, sent mutilada la informació que es donava en multitud d'ocasions. Al seu torn i amb el desenvolupament i avanç del sindicalisme revolucionari i de les lluites obreres, l'Estat va aplicar una actitud repressiva que abastava a bona part de el “imaginari obrer” que s'estava desenvolupant amb gran amplitud.

Ens trobem en un moment històric en el qual la CNT, adquireix un protagonisme de gran força i vitalitat, que serà contrarestat per l'Estat, la Patronal i els grups conservadors a través de “mesures d'excepció” i de “retallada de llibertats publiques”.

   

 

És l'època de el “pistolerismo”, el “lock/-out patronal” i la repressió estatal en la qual molts obrers cenetistas van morir a les mans dels “pistolers a sou” de la Patronal i de les ramificacions repressives creades per l'Estat de la Restauració (Martinez Anido i Arlegui).

   

 

“La Colmena Obrera” va finalitzar la seva primera època a mitjans 1920 pels motius citats de repressió general que va sofrir el moviment obrer i la CNT en particular.

   

 

Quant als seus col·laboradors van ser nombrosos i diversos, destacant per la seva dedicació la labor desenvolupada per Joan Peiró sota diversos pseudònims, sent durant bastant temps director de la publicació obrera badalonina.

   

 

En el que fa referència a la indexació que us anem a mostrar ha estat possible gràcies a la col·lecció que posseeix el Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona), així com a les facilitats donades pels membres de la mateixa per al treball que hem vingut desenvolupant.

   

 

Finalment advertir al lector de dues qüestions que són d'importància per a entendre aquest primer treball realitzat pel Cedall en relació a “La Colmena Obrera”.

   

 

En primer lloc la col·lecció de “La Colmena Obrera” que es mostra aquesta incompleta en alguns exemplars que és tal com l'hem trobat en l'arxiu consultat en l'Arxiu Històric.

   

 

En segon lloc la indexació que us oferim es refereix a una part del treball que com Cedall volem realitzar.

Falta una segona part, la més important, que indiqui la síntesi dels articles i de les notes sindicals que apareixen en la mateixa.

   

 

Esperem , doncs, que aquest treball sigui útil i serveixi per a tots aquells interessats en l'estudi històric com eina de coneixement del nostre passat.  

 

 

 

Index La Colmena Obrera

 

 

Pàgina inicial       Documentació       Moviment